ARTIKEL 1 – Definities

De ondernemer: verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

ARTIKEL 2 – De levering- en retournering voorwaarden

A- Levertijd

De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van twee tot vier weken.

Bij de zogenaamde spoedlevering is de ondernemer verplicht binnen twee weken een leverdatum en tijdstip aan te bieden. Hiermee heeft de ondernemer aan de afspraken voldaan die gelden bij de spoedlevering. In dit geval zal er dan ook terugbetaling plaatsvinden van mogelijk extra gemaakte kosten voor spoedlevering.

Als er geen datum en tijdstip binnen twee weken bij spoedlevering wordt aangeboden, zal de levertermijn automatisch overgaan in de standaard levertermijn van twee tot vier weken. In dit geval zal de consument de eventuele extra kosten die hiervoor in rekening zijn gebracht binnen veertien dagen teruggestort krijgen.

B- Voorrijkosten

Uiterlijk 24 uur voor de uiterlijke levering gaan beide partijen akkoord met een gezamenlijk bepaald levertijdstip en -datum. De consument heeft tot 12 uur voor afgesproken tijdstip de mogelijkheid het levermoment te verplaatsen. Indien de consument onverhoopt niet aanwezig is op het afgesproken levermoment, zullen er voorrijkosten gerekend worden van €75,-.

C- Kosten levering

Onze groene levering is altijd gratis tot aan de begane grond in heel Nederland, België, Luxemburg en de Duitse provincies Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en Hessen.

Ook leveringen op verdiepingen waarbij de tafel in een goederen- of personenlift past is gratis. Wanneer bij aflevering blijkt dat de tafel(s) niet in deze lift passen, zijn de extra kosten voor de consument.

Bij levering op verdiepingen zonder inpandige lift, zijn de kosten voor het huren van een verhuislift voor de consument. De consument is zelf verantwoordelijk voor het huren van een dergelijke lift of kan tegen meerprijs door de ondernemer gefaciliteerd worden.

D- Retourneren en herroepingsrecht

D.1 U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 14 dagen na levering van uw Producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht).

D.2 Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

D.3 Wanneer u gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

D.4 De goederen dient u onbeschadigd, (in originele staat en verpakking) te retourneren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.

D.5 Indien u uw overeenkomst met ons herroept, vergoeden wij enkel de kosten van de bestelde producten, niet de eventuele verzendkosten verbonden aan de spoedlevering en de kosten gemaakt voor het retourneren van de bestelling

D.6 Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de Producten terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, u aan ons bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt.

D.7 Wij kunnen aftrek toepassen op de restitutie voor waardeverlies van geleverde Producten indien het verlies is veroorzaakt door het door u onnodig behandelen daarvan. U bent slechts aansprakelijk voor een verminderde waarde van de Producten als gevolg van ongewone en/of onredelijke slijtage van het Product anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen. Wij kunnen aftrek toepassen op iedere restitutie (waarop u recht hebt) voor een dergelijk waardeverlies van ieder door ons geleverd Product.

D.8 Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. D.9 Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende: Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het herroepingsrecht van 14 dagen.

Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

ARTIKEL 3 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 4 – Garantie

Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

De ondernemer geeft 4 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen. De 4-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. Bij consumentenkoop maakt de ondernemer dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie, vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten;

Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen.

Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Ook na afloop van de vierjarige garantie kan een consument nog rechten hebben op grond van de wet. De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.

De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie vallen niet onder de aanbetalingsregeling. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.

Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.

Vlekken, breuken en/of krassen van welke aard dan ook vallen niet onder de vierjarige garantietermijn.

Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

ARTIKEL 5 – Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Moonmarble behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig.

ARTIKEL 6 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan

Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.